Advanced
Search
 1. Home
 2. Yönetilen Varlık Getirisi Nedir?

Yönetilen Varlık Getirisi Nedir?

 • 1 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 170 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Yönetilen Varlıkların Getirisini (ROAM) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal oranın temellerini anlayacak ve bu finansal ölçümü hesaplayabileceksiniz.

Yönetilen Varlık Getirisi (ROAM) nedir?

Yönetilen Varlıkların Getirisi (ROAM), bir şirketin genel sağlığını değerlendirmek için kullanılabilecek bir finansal performans ölçümüdür. Daha spesifik olarak, Yönetilen Varlıkların Getirisi, kontrolündeki varlıklardan makul bir gelir elde edilip edilmediğini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu yüzden hesaplama, yönetilen varlıkların üretkenliğini ölçer. ROAM ayrıca yüzde olarak ifade edilir. Bir şirketin sağlığını analiz etmek için başka bir ölçü olan Varlık Getirisinden (ROA) farklıdır. ROA ve ROAM arasındaki fark, ROA’nın bir yatırımın ortalama toplam varlıklarını hesaba katması ve ROAM’ın yönetilen varlıkları hesaba katmasıdır. Yönetilen Varlıkların Getirisi (ROAM), yatırım kararlarının alınmasına yardımcı olmak için de yararlıdır ama doğru kullanıldığında risklerin belirlenmesine ve yönetilmesine de yardımcı olabilir.

Varlık Getirisi Yönetilen bileşenler

ROAM iki şekilde hesaplanabilir. Her ikisi de farklı girdiler kullanır ama ROAM modelinin nasıl çalıştığını anlamak için öncelikle her iki hesaplamanın tüm bileşenlerini anlamak çok önemlidir. Her iki ROAM hesaplamasını da hesaplamak için aşağıdaki girişler gereklidir:

Faaliyet gelirleri

Net gelirde işletme gelirinin aynı olmadığını anlamak çok önemlidir. Faaliyet geliri, firmanın işletme giderleri düşüldükten sonraki geliridir. Net gelir, şirketin vergi, borç maliyeti ve diğer giderler dahil tüm maliyetler çıkarıldıktan sonraki karıdır. Bu yüzden işletme geliri, sadece işletme giderlerinin brüt kardan düşülmesiyle hesaplanır.

İşletme gelirinin hesaplanabilmesi için ilk adım, satışların adet bazında satış fiyatı ile çarpılmasıyla hesaplanabilen toplam satışları belirlemektir. Bu noktadan sonraki adım, sabit ve değişken maliyetleri içerebilen firmanın satılan mal maliyetini düşmektir. Şimdi brüt karı hesapladık. Faaliyet gelirleri, brüt kardan işletme giderleri düşülerek hesaplanabilir. İşletme giderleri, ücretler, reklamlar, sigorta, amortisman ve kamu hizmetlerinin maliyetlerini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Faaliyet geliri formülü

Faaliyet geliri=Brüt kar – İşletme giderleri

Varlıklar

Bir şirketin varlıkları, bir işletmeye ait olan ve gelecekte pozitif nakit akışları yaratması beklenen ekonomik kaynaklardır. Bu varlıklar doğrudan nakde çevrilebilir. Bu varlıkların dolaylı olarak nakde çevrilmesi de mümkündür. Bu durum örneğin, satılacak mallar gibi başka varlıklar yaratmak için faaliyetlerde varlıklar kullanıldığında meydana gelir. Varlıklar genellikle somuttur ama bazı durumlarda maddi olmayan da olabilir. Varlıklar, bir şirketin sahip olduğu patent hakkı gibi değerli bir hak niteliğinde olduğu gibi, müşterilerden henüz tahsil edilmemiş miktarlarda olduğunda da soyuttur.

Varlık cirosu

Varlık devri, şirketin gelir elde etmek için varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir. Şirketlerin amacı, varlıklarının miktarı başına ne kadar gelir elde ettiğini gösterdiği için mümkün olduğunca yüksek ciro oranını gerçekleştirmektir. Varlık cirosunun şirket ve sektöre göre değiştiğini anlamak önemlidir. Örneğin, hizmet şirketleri genellikle imalat şirketlerinden daha az maddi varlığa sahiptir. Varlık cirosunu bu iki tür şirket ile hesaplamak ve karşılaştırmak bu durumda bir anlam ifade etmeyecektir.

Varlık devir hızı, toplam satışların ortalama toplam aktiflere bölünmesiyle hesaplanır. Varlık devir hızının ortalama toplam varlıklar nedeniyle yıllık olarak hesaplanması esastır. Genellikle, varlıklar bir mali yılın başında ve bir mali yılın sonunda hesaplanır. Varlık cirosunu hesaplamak için ilk adım yine toplam satışları hesaplamaktır. Daha sonra toplam satışlar, mali yılın başlangıcındaki ve mali yılın sonundaki varlıkların 2’ye bölündüğü ortalama toplam varlıklara bölünmelidir.

Varlık devir formülü

Varlık devri=Toplam satış/Toplam varlıklar

Faaliyet kar marjı

Faaliyet kar marjı, karı satışların yüzdesi olarak gösteren bir mali orandır. Ölçüm, şirketin kar elde etme konusundaki etkinliğini analiz etmek için kullanılır. Faaliyet karı, işletme gelirinin eşanlamlısıdır. Bu yüzden satılan malın maliyetleri ve diğer tüm giderler hasılattan düşüldükten sonra, işletme kar marjının hesaplanması için bu rakamın gelire bölünmesi gerekir.

Yönetilen Varlık Getirisi formülü

Açıklandığı gibi, Yönetilen Varlık Getirisi iki şekilde hesaplanabilir. Hangi yöntemlerin kullanılacağı önemli değildir çünkü ikisi de aynı sonucu hesaplayacaktır.

Yöntem 1

Yönetilen Varlık Getirisi=Faaliyet Geliri/Yönetilen Varlıklar

Yöntem 2

Yönetilen Varlık Getirisi=Varlık Devir Hızı × Faaliyet Karı Marjı

Yönetilen Varlıkların Getirisi örneği

Yönetilen Varlık Getirisini (ROAM) hesaplamak için aşağıdaki örneği ve varsayımları göz önünde bulundurun. ABC şirketi bir yıl önce kuruldu ve kalem tasarlamaya ve üretmeye başladı. ABC, bu kalemleri stok üretim yaklaşımı ile tasarlar ve monte eder ve ürünlerini doğrudan tüketicilerine satar. ABC, özel tasarımların hediye olarak sunulabilmesi için özelleştirilebilir kalemler sunar. Bu onların USP’sine bir ektir ve dolayısıyla Müşteri Değer Önerisinin bir parçasıdır. Son zamanlarda, ABC aşağıdaki finansal girdileri kaydetti:

 • Satış 36.000
 • Satılan Malın Maliyeti 3.000
 • İşletme giderleri 12.000
 • Yönetilen varlıklar 80.000

ABC, yöntem 1 yoluyla Yönetilen Varlıkların Getirisini hesapladığında (işletme geliri/yönetilen toplam varlıklar), hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır:

Yönetilen Varlık Getirisi=(Faaliyet Geliri)/(Yönetilen Varlıklar)=(36.000-3000-12.000)/(80.000)=(21.000)/(80.000) = %26

ABC, ROAM’ı yöntem 2 (Varlık Devir Hızı × İşletme Karı Marjı) yoluyla da hesaplayabilir. Hesaplama bu durumda aşağıdaki gibi olacaktır:

Yönetilen Varlık Getirisi=(36.000 toplam satış)/(80.000 toplam varlık) × (36.000-3000-12.000)/(36.000) = %26

Önceki örneklerde gösterildiği gibi, ROAM’ı hesaplamak için hangi formülün kullanılacağı önemli değildir. Sonuç olarak ROAM yüzdesinin şirketin yönetilen varlıkları ne kadar verimli ve etkili kullandığını göstermesidir.

ROAM bir kez uygulandığında, varlıkların kullanımının etkinliğini hemen göstermez. Örneğin, bir firma yeni bir binaya yatırım yapmaya karar verdiğinde, ROAM yüzdesi önemli ölçüde azalacaktır. Oranın tekrar artması zaman gerektirir ve bu yüzden oranların yükselmesine veya düşmesine neyin sebep olduğunu anlamak önemlidir. Ayrıca ROAM’ı yıllık olarak uygulamak en iyisidir. Bu şekilde trendler belirlenebilir ve gerekirse iyileştirme için ayarlamalar yapılabilir.

ROAM, kuruluşun etkililiğini diğer kuruluşlarla karşılaştırmak için kullanılıyorsa, bu kuruluşlar benzer olmalıdır çünkü endüstri türü ROAM yüzdesini etkiler. Karşılaştırma şirketi benzer değilse veya farklı bir sektörde faaliyet gösteriyorsa, kıyaslama kuruluşunun performansı bir anlam ifade etmeyecektir.

Ek olarak şirketler diğer kuruluşlarla kıyaslandığında, en iyi yol brüt kar oranı, özkaynak kârlılığı ve işletme gideri Oranı, cari ve hızlı oran, işletme sermayesi ve envanter devir hızı gibi çoklu finansal oranlar kullanmaktır. Bunlar ek olarak karlılığı ölçmek için ve aynı zamanda bir şirketin borçlarını ne ölçüde ödeyebileceğini ölçmek için kullanılır.

Ölçümün önemi

Yönetilen Varlık Getirisini bir kuruluşun etkinliğini belirlemek için bir araç olarak kullanmak bazı büyük avantajlara sahiptir. Hesaplama işletmenin karlılığıyla ilgili olduğundan, bir iş unsurunun iyileştirilmesi gerekip gerekmediğini gösterebilir. Nakitten nakde döngüsünü düzenleyen varlık cirosunu entegre ettiği için önemli bir ölçümdür ama ek olarak karları ve kar marjını da hesaba katar. Bunlar çok önemli girdilerdir çünkü bir şirketin genel sağlığını göstermeye katkıda bulunurlar. Varlık üretkenliği aynı zamanda ROAM’ı da yönlendirir. Bu durum yöneticiler Yönetilen Varlıkların Getirisini iyileştirmeye çalıştıklarında, organizasyonel verimlilik ve etkililiğin artma olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Bu yüzden ROAM’ı kullanmak, boyutu ne olursa olsun her iş için yararlıdır.

Ne düşünüyorsunuz?

ROAM modeline aşina mısınız? İşletmenizde Yönetilen Varlıkların Getirisini uyguluyor musunuz? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Asmi, TL (2014). Cari Oran, Borç-Özkaynak Oranı, Toplam Varlık Devir Hızı, Aktif Getirisi, Defter Değeri Sebagai Faktor Penentu Getiri Saham. Yönetim Analizi Dergisi, 3 (2).
 • Fairfield, PM ve Yohn, TL (2001). Kârlılıktaki değişiklikleri tahmin etmek için varlık devir hızı ve kâr marjını kullanma. Muhasebe Etütlerinin Gözden Geçirilmesi, 6 (4), 371-385.
 • Keene, MA ve Peterson, DR (2007). Varlık fiyatlamasında bir faktör olarak likiditenin önemi. Finansal Araştırmalar Dergisi, 30 (1), 91-109.
  • Share:

  Leave Your Comment