Advanced
Search
 1. Home
 2. Yatırım Getirisi Nedir?

Yatırım Getirisi Nedir?

 • 22 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 210 Views
 • 0 Comments

Bu makale Yatırım Getirisini veya ROI’yi açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız.

Yatırım Getirisi (ROI) nedir? Giriş ve tanım

Bir işi yürütmek ve yatırım yapmak, ayrılmaz bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır. Bir işi yürütmek, sürekli (yeniden) yatırımlar yapmayı ve amacı ciro oluşturmak ve kar elde etmek olan kabul edilebilir riskler almayı içerir. Bunda kullanılabilecek araçlardan biri Yatırım Getirisi veya ROI’dir. Yatırım Getirisi veya ROI, gerçekleşen getiri ile yatırılan para arasındaki oranı belirtmek için kullanılır.

Yatırım Getirisi (ROI), yatırım fırsatlarının karlılığının hesaplanmasında en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu KPI, yatırımcıların bir yatırımın çabaya değip değmeyeceğine karar vermelerini sağlar. Bu kullanışlı araç, yatırımcılar, analistler ve genel olarak şirketler tarafından hem kısa hem de uzun vadede önemli kararlar alırken kullanılır. Doğru kullanıldığında ROI aracının kullanımı aşağıdaki faydalara sahiptir:

 • Yatırımcıların bir yatırım fırsatının olasılığını kontrol etmelerine yardımcı olur
 • YG, çeşitli fırsatların potansiyel getirilerini ölçmeye yardımcı olur
 • ROI, bir şirket içindeki belirli departmanlara yatırım yapmanın faydalarını ölçmeye yardımcı olur
 • YG, pazar rekabetini ölçmeye yardımcı olur
 • YG basit ve çok etkilidir
 • ROI ile yapılan hesaplamaların anlaşılması kolaydır ve finansal oranlarla ifade edilir.
 • YG, dünyadaki birçok yatırımcı tarafından etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Yatırım Getirisi (ROI) – İç Getiri Oranı (IRR)

Yatırım performanslarını ölçmek için çeşitli yöntemler vardır ama ROI ve İç Getiri Oranı (IRR) kadar popüler olan ve kullanılan çok azı vardır. ROI, IRR’den daha yaygındır. IRR, ROI ile karşılaştırıldığında biraz daha karmaşıktır.

Kuruluşlar, sermaye bütçelemesi için her iki ölçümü de kullanır. Bir yatırım yapıp yapmama kararı genellikle beklenen ROI veya IRR’ye bağlıdır. Yazılım, her iki göstergenin hesaplanmasını basitleştirir.

ROI ve IRR arasındaki diğer bir fark, ROI’nin bir yatırımın baştan sona toplam büyümesini göstermesidir. IRR yalnızca yıllık büyüme yüzdesini tanımlar. Sonunda iki sayı bir araya gelecektir ama uzun süreler boyunca kesinlikle aynı olmayacaktır.

Analiz modelleri

Bir yatırım yapılıp yapılmayacağı ve bu yatırımın doğru yatırım olup olmadığı sorusundan önce, bazı sorular sorulmalıdır ama o zaman bile sonuç, sorulan sorulara ve bunların karşılıklı önemine veya karşılıklı ilişkisine bağlıdır.

Olası sorulara örnekler:

 • Yatırım ne ölçüde etkilidir ve kuruluş paranın karşılığını alıyor mu?
 • Doğrudan maliyetler nelerdir?
 • Dolaylı maliyetler nelerdir?
 • Varsa olası fırsat maliyetleri nelerdir?
 • Yatırımın ne ölçüde verimli olduğu; aynı parayla daha fazla ve daha iyi şeyler elde edebilir miyiz?
 • Yatırım haklı mı; bu, hedef grubumuz için yeterli kar sağlıyor mu (bir şirket durumunda, örneğin mal sahipleri, hissedarlar; bir devlet kurumu durumunda, örneğin vatandaşlar, hükümetin kendisi)?

Yatırım Getirisi formülü

Yatırım getirisi veya YG formülü aşağıdaki gibidir:
ROI=(Yatırımdan Elde Edilen Gelir – Yatırım Maliyeti)/Yatırım Maliyeti
Sonuç yüzde olarak temsil edilir.
Yatırımın geri dönüşü ve ‘geri ödeme süresi’ genellikle popüler tabirle birbirleriyle karıştırılır.
Bazı karışıklıklar var çünkü yatırım getirisi veya ROI bazen ‘geri ödeme süresi’ olarak anılıyor. Fakat önemli bir fark var.

Yatırım Getirisi (ROI) hesaplama örneği

Bir yatırımcının ABC teknoloji şirketinden 100 hisse satın aldığını varsayalım. Hisselerin her biri ona 10 euro’ya mal oldu. Bir yıl sonra hisselerini 12.50’ye satıyor. Yatırımcı yıl boyunca 500 euro temettü kazandı. Hisse senetlerini alıp satmak için ticaret komisyonlarına 125 euro harcandı. Bu yatırım etkinliği için Yatırım Getirisi (ROI) aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Aşama 1

Net getiriyi hesaplamak için, toplam getiri ve toplam maliyetlerin hesaplanması gerekir. Toplam getiri, artı değer ve temettülerden oluşur. Yatırımların toplam maliyeti, ilk satın alma fiyatı ve ödenen komisyonlardan oluşur. Yukarıdaki örnekte, komisyonların brüt değeri (12.50-10.00) x 100=250 euro’dur. Toplam temettüler 500 avroyu oluşturuyor ve komisyonlara 125 avro harcanmış.

2. Adım

Tamamen doldurulmuş denklem aşağıdaki gibidir:
ROI=((12.50-10.00) * 100+500-125)/(10.00 * 100))
ROI daha fazla incelenirse, getirilerin %23,75’inin artı değerden ve %5’inin temettülerden geldiğini gösterir. Bu önemlidir çünkü temettüler ve sermaye kazançları çoğu yargı alanında farklı şekillerde vergilendirilir.

Yatırım getirisi veya YG ile geri ödeme süresi karşılaştırması

Bir yatırımın geri ödeme süresi, kümülatif satışların (kümülatif nakit girişi) yatırıma bağlı kümülatif giderlerden (kümülatif çıkış) daha yüksek olması için ne kadar sürdüğünü gösterir.

Yatırımların likiditesine dayalı bir yatırım değerlendirme yöntemidir: geri ödeme süresi en kısa olan (bu yüzden en iyi likiditeye sahip olan) proje en iyi olarak derecelendirilir.

Gayrimenkulde Yatırım Getirisi (ROI)

Tüm yatırımların temeli para kazanmaktır. Olası getiri konusunda olumlu beklentiler olmadan, hiçbir yatırımcı yatırım yapma konusunda tetiği çekmeyecektir. Bu durum geleneksel hisseler, yükümlülükler veya gayrimenkul yatırımları için geçerlidir. Potansiyel kazançlarını en doğru şekilde hesaplayabilen yatırımcılar başarı şanslarını artıracaktır. Yatırımcıların bunun için kullandığı en iyi göstergelerden biri ROI’dir. Açıklandığı gibi, ROI denklemi, potansiyel karlar ile bir yatırımın ilişkili maliyetleri arasındaki oranı hesaplar. Bir yatırımla ne kadar para kazanılabileceğini tam olarak ölçer. Yatırımcılar, seçeneklerinin karlılığını değerlendirmek için ROI’yi kullanır.

Kiralanan sektörde ROI

Gayrimenkulde ROI’nin uygulanma yollarından biri, kiralanan evlerde ROI’yi hesaplamaktır. Yatırım getirisi, aslında gelir getiren varlıkların potansiyelini temsil eder. Yatırımlarından belirli bir getiri isteyen yatırımcılar, ROI ile durumun böyle olup olmayacağını ve ardından yatırımı yapıp yapmamalarını kontrol edebilirler. ROI, bir yatırım seçeneğinin çabaya değip değmeyeceğine karar vermek için en iyi göstergelerden biridir. Yüksek bir ROI, kârın bir yatırımın maliyetiyle olumlu bir şekilde eşleştiğini gösterir.

Karşılaştırma yöntemi olarak YG

Gayrimenkulde yatırım getirisinin bir başka amacı da seçenekleri karşılaştırmaktır. Bir yatırımcının sayısız yatırım fırsatını karşılaştırabilmesi gerekir. Her evin potansiyeli aynı değildir, bu da her evin getirisinin farklı olacağı anlamına gelir. Yeni başlayan bir yatırımcı, en iyi seçeneği bulmak için mümkün olduğunca çok seçeneği karşılaştırarak iyi şeyler yapacaktır. ROI, bir portföy içindeki çeşitli seçenekleri görüntülemek için de kullanılır. Genellikle en yüksek ROI’ye sahip olan seçeneğe öncelik verilir.

Her avantajın dezavantajı vardır

ROI, bir organizasyonun veya projenin karlılığını açıkça belirleyebilir. Bu sayede yatırımlar kolaylıkla birbirleriyle karşılaştırılabilir. Bir şirketin karlılığı sonuçta çok önemlidir.

Yatırımın geri dönüşü veya ROI, birçok yıllık raporda öne çıkan bir oran olsa da, bazı eleştirilere de yol açmaktadır. İtiraz, oranın çok kesin olmamasıdır çünkü projelerin süresi, amortisman, geri ödeme süresi ve organizasyonel büyüme gibi bir dizi değişkene bağlıdır.

Bir araç olarak Yatırım Getirisinin (ROI) sakıncaları ve tuzakları

ROI kullanmanın faydalarının yanı sıra (maalesef) bazı dezavantajlar ve tuzaklar vardır. En önemlileri aşağıda listelenmiştir. Potansiyel getiriyi hesaplamak için tek bir yardım aracının bile mükemmel olmadığını unutmayın.

Çeşitli tanımlar

Kar ve yatırımların tatmin edici tek bir tanımına ulaşmak zordur. Kârın bir dizi tanımı vardır: faiz ve vergilerden sonraki karlar, doğrulanabilir karlar, maliyetler düşüldükten sonraki karlar, vb. ek olarak, yatırım kelimesinin bir dizi tanımı vardır: brüt defter değeri, net defter değeri, varlıkların cari maliyetleri, maddi olmayanlar dahil varlıklar varlıklar vb.

Paralel muhasebe

Çeşitli yatırım seçeneklerini ROI ile karşılaştırırken, farklı şirketlerin hisse senetlerini, sabit kıymetleri, genel giderleri bölüştürme vb. ile ilgili olarak aynı veya benzer muhasebe ilke ve yöntemlerini uygulaması önemlidir.

İlgi alanlarına duyarlı

Yatırımın Geri Dönüşü (ROI) aracı, örneğin bölüm yöneticilerinin yatırımlarla ilgili kararlar almasına yardımcı olabilir. Bölüm müdürünün yalnızca yüksek getirili yatırımları seçmesi tehlikesi burada yatmaktadır. Bölümün yatırım getirisini düşürecek diğer yatırımlar reddedilir ama bir bütün olarak şirketin değerini artırabilecek seçenekler reddedilir.

Yatırım Getirisi (ROI) özeti

Yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesi, birçok yönetici ve diğer yönetici için işin önemli bir parçasıdır. Bunun için Yatırım Getirisi (ROI) oranı da dahil olmak üzere birkaç araç kullanılır. ROI, bir yatırımın getirisini hesaplamanın en yaygın yöntemlerinden biridir. Bu KPI, yatırım fırsatları hakkında fikir verir, rekabetin ölçülmesine yardımcı olur, basit ve çok etkilidir.

ROI kullanılarak çeşitli sorulara yanıt verilebilir, örneğin: Doğrudan ve dolaylı maliyetler ne kadardır? Alternatif maliyetler nelerdir? Yatırım haklı mı?

Gayrimenkul, bu aracın sıklıkla kullanıldığı bir sektör örneğidir. Bir emlak satıcısının hedefi para kazanmaktır. Olası getiri konusunda olumlu beklentiler olmadan, hiçbir yatırımcı yatırım yapmayacaktır. ROI ile bir organizasyonun veya bir projenin karlılığı açıkça değerlendirilebilir. Bu şekilde farklı yatırımları tartmak daha kolay hale gelir.

Yatırım yapmada bir yardım aracı olarak ROI’yi kullanmanın bazı dezavantajları veya tuzakları da vardır. Kuruluşların aynı mali dili konuşması önemlidir. Bu durum aynı yöntem ve uygulamaları uygulamak demektir. Ek olarak bölüm yöneticilerinin seçimlerini belirli bir işletmenin genel sağlığına değil, yalnızca iyi bir YG’ye dayandıracakları zaman zaman ortaya çıkar.

Ne düşünüyorsunuz?

Yatırım Geliri formülü günümüzün modern şirketlerinde uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? Bir finansal yatırım yöntemi kullanmak için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Leffingwell, D. (1997). Daha etkili gereksinim yönetiminden yatırım getirinizi hesaplayın. Amerikan Programcı, 10 (4), 13-16.
 • Phillips, JJ (Ed.). (1997). Yatırım getirisini ölçme (Cilt 2). Amerikan Eğitim ve Gelişim Topluluğu.
 • Phillips, PP ve Phillips, JJ (2007). Yatırım getirisi (s. 823-846). John Wiley&Sons Inc.
 • Yatırım Getirisi (ROI) nedir

  Yatırım Getirisi veya ROI, gerçekleşen getiri ile yatırılan para arasındaki oranı belirtmek için kullanılır.

  Yatırım Getirisi ne anlama geliyor?

  Yatırım Getirisi (ROI), yatırım fırsatlarının karlılığının hesaplanmasında en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir.

  Yatırım Getirisi ile Getiri Oranı arasındaki fark nedir?

  Bir yatırım yapıp yapmama kararı genellikle beklenen ROI veya IRR’ye bağlıdır. Yazılım, her iki göstergenin hesaplanmasını basitleştirir. ROI ve IRR arasındaki diğer bir fark, ROI’nin bir yatırımın baştan sona toplam büyümesini göstermesidir. IRR yalnızca yıllık büyüme yüzdesini tanımlar. Sonunda iki sayı bir araya gelecektir ama uzun süreler boyunca kesinlikle aynı olmayacaktır.

  Yatırım Getirisi formülü nedir?

  Yatırım getirisi veya YG formülü aşağıdaki gibidir:
  ROI=(Yatırımdan Elde Edilen Gelir – Yatırım Maliyeti)/Yatırım Maliyeti
  Sonuç yüzde olarak temsil edilir.

  • Share:

  Leave Your Comment